• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 125 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 125: На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.99а от Закона за движението по пътищата, Общински съвет Балчик реши:

                   I.            Приема изменение в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, като настоящия текст на чл. 28, ал. 5:

„Необходими документи:

-        копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) над 71% вследствие сърдечни , белодробни , зрителни заболявания или над 50% при заболяване на опорно-двигателния апарат; (сверява се с оригинала при подаване на документите)

-        копие от лична карта/за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител (сверява се с оригинала при подаване на документите)

-        актуална цветна снимка"

се променя както следва:

„Необходими документи:

1.      копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) със и над 50% (сверява се с оригинала при подаване на документите)

2.      представяне на лична карта /за децата - удостоверение за раждане и лична карта на родител/

3.      актуална цветна снимка"

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"