• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 124 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 61, по Протокол № 10/28.03.2008 г. от заседание на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 124: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА,  Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

Отменя решение 61, прието на редовно заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.03.2008 година.

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"