• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 123 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от брегоукрепително съоръжение (Дамба), представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 123:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик, реши :

1. Да бъде отдаден под наем част от брегоукрепително съоръжение /Дамба/ - публична общинска собственост, с площ 163,70 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик за разполагане на спомагателна атракционна тераса за извършване на ресторантьорска дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 6 384,30 лв. /шест хиляди триста осемдесет и четири лева и тридесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена, съгласно НБНЦОПТ на ОбС - Балчик

3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. притежават оборудвано заведение за хранене и развлечение на алея "Дамба";

3.3. да са развивали и развиват дейност в областта на туризма;

4. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :

4.1. спазва предмета на дейност, а именно ресторантьорска;

4.2. не променя предназначението на наетия част от имот, а именно за разполагане на спомагателна атракционна тераса.

4.3. След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на  атракционна тераса.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"