• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 122 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от ПИ № 53120.505.2 по кадастралната карта на в.з. „Фиш-фиш", за поставяне на преместваем обект за бързо хранене чрез публичен търг.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 122: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 20 от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик, реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от ПИ № 53120.505.2 по кад. карта на в.з „Фиш-фиш", гр. Балчик - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за бързо хранене с площ 15 м2, за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 290,00 лв. (двеста и деветдесет лева), без ДДС. Наемната цена е определена, съгласно НБНЦОПТ на ОбС - Балчик

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ.

4. След сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да:

     4.1. не променя предназначението на наетият част от имот;

     4.2. да извършва дейност предмет на търга, а именно бързо хранене;

    4.3. направи необходимите постъпки, в съответствие с чл. 56 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на поставяем обект върху част от имот - публична общинска собственост;

            5. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"