• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 121 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По единадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от ПИ № 02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж", за поставяне на поставаем обект (павилион), чрез публичен търг.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 121: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 20 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от ПИ № 02508.5.24 по кад. карта на в.з „Овчаровски плаж", гр. Балчик - публична общинска собственост за поставяне на поставаем обект /павилион/ с площ 8 м2 за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 125,28 лв. /сто двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, без ДДС, съгл. от Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ.

4.След сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да :

 4.1. не променят предназначението на наетият част от имот;

 4.2. да извършва дейност предмет на търга, а именно продажба на плодове и зеленчуци;

 4.3. направи необходимите постъпки, в съответствие с чл. 56 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на поставаем обект върху част от имот - публична общинска собственост;

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"