• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 120 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от имот в с. Кранево - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 120: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот в с. Кранево - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 1,60 м2 на стълб на електропреносна мрежа, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 78.00 лв. /седемдесет  и осем лева/, без ДДС, съгл. от Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик

3.Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ.

След сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, в съответствие с чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламен елемент върху част от имот - публична общинска собственост.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"