• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 119 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По осма точка от дневния ред: Разглеждане на Годишен финансов отчет на "Кибела 2014" ЕАД за 2015 година.    

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 119: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Годишния финансов отчет за 2015 г., Доклад за дейността и Доклад на независимия одитор на „КИБЕЛА 2014" ЕАД за 2015 година.

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували 15 общ. съветници, 1 общ. съветник не гласува

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"