• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 117 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По шеста точка от дневния ред: Отчет за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за 2015 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 117: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема информацията за дейността на Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението град Балчик УПБЗН Кранево за 2015 г.

Присъстващи в залата - 16 общински съветници, гласували 15 общ. съветници, 1 общ. съветник не гласува

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"