• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 114 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По трета точка от дневния ред: Разглеждане на Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация за 2015 година на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 114: І На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация за 2015 година на „МБАЛ-Балчик" ЕООД.

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували 16 общ. съветници, 1 общ. съветник не гласува

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"