• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 113 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По втора точка от дневния ред: Отмяна на Решение 108 по Протокол № 9, прието на заседание на Общински съвет - Балчик от 31.03.2016 година.

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 113: І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед № АдК-04-5 от 12.04.2016 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя Решение 108 по Протокол № 9 от 31.03.2016 година, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик от 31.03.2016 година.

Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласували

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"