• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 112 Протокол 12 от 16.05.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Промяна състава на Постоянни комисии към общински съвет Балчик.

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 112: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, прекратява пълномощията на Атанас Жечев Георгиев като член на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове; Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности и Комисията за установяване конфликт на интереси.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация избира:

1. Виктор Лучиянов Митраков за член на Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности и Комисията за установяване конфликт на интереси.

2. Атанас Илиев Атанасов за член на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове.

Присъстващи в залата - 17 общински съветници, гласували

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"