• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 110 Протокол 11 от 09.05.2016 г.

По втора точка от дневния ред: Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет Балчик - Виктор Лучиянов.

РЕШЕНИЕ 110: На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 3, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински съвет Балчик прекратява предсрочно правомощията на г-н Виктор Лучиянов Митраков като председател на Общински съвет Балчик.

Присъстващи в залата - 18 общински съветници, тайно гласуване

12 бюлетини „ЗА"; 4 бюлетини „ПРОТИВ"; 2 бюлетини - недействителни