• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 109 Протокол 11 от 09.05.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет Балчик - Виктор Лучиянов Митраков и избор на нов председател на ОбС.

РЕШЕНИЕ 109: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира петчленна комисия за провеждане на избор за предсрочно прекратяване правомощията на г-н Виктор Лучиянов Митраков като председател на Общински съвет Балчик и избор на нов председател на ОбС в състав:

Председател: Атанас Илиев Атанасов

Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласуване за председател на комисията

17 „ЗА"; 0 „ПРОТИВ"; 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Членове:                    Стефан Панайотов Диков

                                   Иванка Георгиева Бързакова

                                   Красимир Ангелов Михайлов

                                   Урал Джевджетов Бекиров

Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласуване за членове на комисията

18 „ЗА"; 0 „ПРОТИВ"; 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"