• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 100 Протокол 9 от 31.03.2016 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Осигуряване издръжка на командировани полицаи от Румъния, изпълняващи служебните си задължения на територията на РУ МВР - Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 100: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза  за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.  ОбС - Балчик дава съгласие да бъде поета издръжката на 2-ма румънски полицаи за периода от 01.07.2016 г. до 31.08.2016, на стойност до 7 500 лева /седем хиляди и петстотин лв./

2.  Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Други дейности по вътрешна сигурност, параграф §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" от ЕБК да бъде завишен със 7 500 лева.

3.   Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"