• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 76 Протокол 8 от 07.03.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 76: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2016 г., приета с решение № 42 от 28.01.2016 г., като допълва:

   Раздел Г - Безвъзмездно предоставяне на имущество:

            - Незастроен терен с площ от 500 м2, представляващ част от УПИ ІІІ - За болничен комплекс, кв.318 по ПУП на гр. Балчик, част от ПИ № 02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Присъстващи в залата - 18 общински съветници, гласували

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"