• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 75 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По двадесета точка от дневния ред: Кандидатстване в партньорство с проект по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината     

РЕШЕНИЕ 75: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 59 и сл. от глава осма ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура BG05M20P001-3.002 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020:РЕШИ:

1.    Дава съгласие  Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по Процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020;

2.    Дава предварително съгласие за създаване и осъществяване на сътрудничество и партньорство със СОУ „Христо Ботев - гр. Балчик, СОУ „Христо Смирненски" -с.Оброчище, общ. Балчик, ОУ „Св.СВ. Кирил и Методий" - гр. Балчик, ОУ „Антим I" - гр. Балчик, ОУ „Васил Левски" - с. Соколово, общ. Балчик, ОУ „Г.С.Раковски" - с.Сенокос, общ. Балчик,  НПО "Зелени посоки" гр. Варна; НПО „Асоциация за европейско развитие", обективирано в законовоустановената за това форма - споразумение за общинско сътрудничество, съгласно  чл.  61  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната администрация  (ЗМСМА). 

3.     Възлага на кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта;

4.    Възлага на кмета на Община Балчик действията и организацията по съвместното уточняване клаузите на проекто-споразумението по т. 2 от решението, подлежащо на последващото му подписване от страните и представяне на ОбС за одобряване съгласно закона.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"