• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 74 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за участие на Община Балчик в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Балчик - Генерал Тошево"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик

                                                                  РЕШИ:

1. ДАВА съгласие община Балчик да стане член - учредител на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - Балчик - Генерал Тошево", което ще одобри и пряко ще се ангажира с прилагането на интегрирана стратегия за Водено от общностите местно развитие, разработена съгласно изискванията на ПРСР, в случай, че бъде одобрена.

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Балчик - Николай Ангелов, да представлява Община Балчик в Учредителното събрание на Сдружение „МИГ - Балчик - Генерал Тошево", като за целта гласува по свое вътрешно убеждение и при запазване интересите на Община Балчик, и в тази връзка да подписва всички необходими договори, протоколи и др.

3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Балчик - Николай Ангелов да предложи представител на Община Балчик за член на Управителния съвет на Сдружение „МИГ - Балчик - Генерал Тошево".

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"