• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 71 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Освобождаване на д-р Иво Войчев от длъжността управител на „МБАЛ" ЕООД Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 71: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. І, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. І, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон, Общински съвет-Балчик:

1. Освобождава д-р Иво Христов Войчев от длъжността управител на "МБАЛ-Балчик "ЕООД гр. Балчик, по негово желание, изразено писменно, считано от дата на сключване на договор с временно изпълняващ длъжността управител.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували по т. 1

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"         


2. Назначава за временно изпълняващ длъжността управител на "МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик д-р Парсек Саркис Салбашян, до провеждане на конкурс за избор на управител.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували по т. 2

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"         


3. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността управител на "МБАЛ -Балчик " ЕООД в размер на 300%/триста на сто/ от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да проведе конкурс за избор на управител на "МБАЛ -Балчик "ЕООД и предложи новоизбрания чрез конкурс управител за утвърждаване от принципала - Общински съвет-Балчик.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували цялото проекто-решение

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"