• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 70 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на Паркинг "Двореца" гр. Балчик и 50 броя паркоместа по алея "Ехо" /от летен кинотеатър до паркинг "Двореца"/ и 40 бр. паркоместа по ул. "Албенски път" /от паркинг "Двореца" до кръстовището/ гр. Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 70: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16, ал.1 и ал.2 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с решение № 531/27.02.2014 г. дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си части от имоти - публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс, както следва :


1.1.            Паркинг "Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна  цена 5 639.40 лв., без ДДС, за срок от 5 г.

1.2.            50 броя паркоместа по алея "Ехо" /от летен кинотеатър до паркинг "Двореца"/ и 40 бр. паркоместа по ул. "Албенски път" /от паркинг "Двореца" до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 м2, при начална годишна наемна цена 4 212.00 лв., без ДДС, за срок от 5 г.       

2. Условия за участие в публично оповестен неприсъствен конкурс :     

2.1. Кандидатите за участие по т. 1.1. следва да:

1. са регистрирани по Търговския закон;

2. са упражнявали същата дейност, предмет на конкурса;

3. не променят предназначението на наетият имот;

4. инвестират в инфраструктурата на обекта през целият наемен период - боядисване на пътната маркировка на паркинга и подобряване на настилката му, поддръжка на осветителните тела, подмяна на железните колчета и въжета, разположени към главния път с кашпи и цветя. 

5. да вложат инвестиции в имота не по - малко от 5 000 лв. годишно.

6. осигурят работни места: минимум 5 бр. 

7. предложат преференциални цени за таксуване на електромобили

8. поставят преместваем обект /тип каса/, съгласно разпоредбите и съгласувано с Община Балчик

9. подържат в чист вид имота

2. 2.Кандидатите за участие по т. 1.2. следва да:

1. са регистрирани по Търговския закон;

2. са упражнявали същата дейност, предмет на конкурса;

3. не променят предназначението на наетият имот;

4. инвестират в инфраструктурата на обекта през целият наемен период - боядисване на пътната маркировка на паркоместата и подобряване на настилката му; 

5. да вложат инвестиции в имота не по - малко от 1 000 лв. годишно;

6. осигурят работни места : минимум 2 бр.;

7. предложат преференциални цени за таксуване на електромобили;

8. подържат в чист вид имота;


      Кандидатите могат да участват и за двата имота, описани в т. 1.1 и т. 1.2.

      Участникът, спечелил публично оповестеният конкурс и сключил договор за наем за паркинг "Двореца" се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята, вадеща до АПК "Двореца".

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"