• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 68 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на фурна с прилежащо дворно място в с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 68: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4616/04.02.2016 г., представляващ: масивна едноетажна сграда - фурна и битовка с обща площ от 242 м2, склад с площ 115 м2 и прилежащо дворно място ПИ № 23769.501.191 по кадастралната карта на село Дропла, с площ от 968 м2 /деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 500.00 лева /дванадесет хиляди и петстотин лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"