• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 67 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-Парцеларен план.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 67: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Изместване на част от съществуваща ВЛ 110 кV "Момчил" в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна", в землището но с. Оброчище, община Балчик".

Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"