• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 66 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна  общинска администрация Балчик" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 66: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик,

 

РЕШИ:

 

  1. Дава съгласие да се финансира проект „Ефективна  общинска администрация Балчик", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-109 /13.08.2014 г., със средства на общинския бюджет в размер на 847,08 лева (осемстотин четиридесет и седем лева и 08 ст.), представляващи неверифицирани разходи както следва:

-   По бюджетно перо от група А, т.5.1„Разходи за дейности,свързани с осигуряване на публичност" не са верифицирани разходи в размер на 357,12 лева.

-  По бюджетно перо от група Б, т.13 „Разходи за организация и управление" не са верифицирани разходи в размер на 489,96 лева

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"