• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 65 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 65:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Евгения Ивайлова Ангелова от с. Преспа, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

2. Ашим Синан Айвазов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Нели Иванова, управител на ДСП.

3. Петя Атанасова Николова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

4. Митхат Саид Тахир от с. Соколово, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Желязко Славчев Славчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

6. Георги Йорданов Душков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Борис Славчев Славчев от гр. Балчик, за лечение и закупуване на лекарства, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

8. Димитричка Тодорова Жекова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

9. Иванка Тонева Вълева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Борис Петков Стоевски от гр. Балчик, за лечение на дъщеря му Надя Борисова Стоевска, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

11. Георги Неделчев Минчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Пенка Борисова Димитрова от гр. Балчик, за лечението на Борислав Димитров, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

13. Юлка Йорданова Симеонова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

14. Ялчин Мемду Хюсеин от гр. Балчик, кв. Момчил, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"