• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 64 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По девета точка от дневния ред: Отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 64: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и т. 6 от ЗМСМА, молба с вх. № 63-07-1/15.02.2016 г. от председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 18 /осемнадесет/души 1 800 лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2016 г.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"