• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 63 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По осма точка от дневния ред: Избор на управител на „Медицински център І- Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 63: На основание чл. 21,ал. ІІ, във вр.с ал. І, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137,ал. І, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон и чл. 14, ал. ІІІ от Учредителния акт на "Медицински център І" ЕООД гр.Балчик, Общински съвет-Балчик:

1. Освобождава Д-р Иво Христов Войчев от длъжността управител на "Медицински център І" ЕООД гр. Балчик, поради изтичане срока на договор № 481 от 19.12.2012 г. за възлагане на управлението, считано от дата на сключване на договор с нов управител.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували за първа точка:

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"         

2. Избира за управител на "Медицински център І" ЕООД гр.Балчик

Д-р Яна Костадинова Дочева - Димова с призната специалност по неврология, за срок от 3/три/ години, считано от датата на сключване на договор за възлагане на управлението на "Медицински център І" ЕООД гр. Балчик.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували за втора точка:

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"         

3. Определя месечно възнаграждение на управителя на дружеството в размер на 200% /двеста процента/ от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да сключи договор за възлагане управлението на "Медицински център І" ЕООД гр.Балчик с д-р Яна Костадинова Дочева-Димова.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували за цялото проекто-решение:

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"