• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 62 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за удължаване срока на договора за възлагане управлението на „Медицински център І- Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 62: На основание чл. 21,ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 9 ог Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл.147 от Търговския закон и чл. 14, ал.ІІІ от Учредителния акт на "Медицински център I" ЕООД гр.Балчик, Общински съвет-Балчик:

1. Удължава договор № 481 от 19.12.2012г. за възлагане на управление на "Медицински център I" ЕООД гр.Балчик, сключен с Д-р Иво Войчев, считано от 19.12.2015г. до избирането на нов управител и сключването на договор за управление с него.

2. Потвърждава управленските действия и решения на Д-р Иво Войчев за срока от 19.12.2015г. до сключване на допълнително споразумение/анекс/ към договор № 481 от 19.12.2012г.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да сключи допълнително споразумение/анекс/ към договор № 481 от 19.12.2012г с Д-р Иво Войчев за удължаване срока на договора до избирането на нов управител.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"