• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 61 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на павилиони, находящи се на алея „Двореца" град Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 61: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г. и решение № 531/27.02.2014 г., общински съвет Балчик дава съгласието си:

     1.1. 24 бр. павилиони с № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, всеки  с площ 4,5 м2, находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик - публична общинска собственост, да бъдат отдадени под наем за извършване на търговска дейност, за срок от 01.08.2016 год. до 31.10.2016 год.

     1.2. 5 бр. павилиони с № 4, 11, 16, 25, 26, всеки  с площ 4,5 м2, находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик - публична общинска собственост, да бъдат отдадени под наем за извършване на търговска дейност, за срок от 01.05.2016 год. до 31.10.2016 год., чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

       2. Утвърждава начални наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен неприсъствен конкурс в размер на :

- по т. 1.1.  688,50 лв. /шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/, без ДДС за всеки един от павилионите.

- по т. 1.2.  1 377,00 лв. /хиляда триста седемдесет и седем лева/, без ДДС за всеки един от павилионите.

        3. Кандидатите за участие следва да:

        3.1. са регистрирани по Търговския закон.

        3.2. спазват предмета на дейност на отдаденият под наем търговски обект, съгласно одобрената схема.

        3.3. Всеки кандидат има право да участва по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите които участва за повече от един обект, следва да подреди /класира/, приоритетно /по предпочитание/ изброените от него обекти.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"