• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 60 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на павилион, находящ се в ОУ „Антим І" град Балчик, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 60: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г. и решение № 531/27.02.2014 г., общински съвет Балчик дава съгласието си помещение с площ 60 м2. представляващо павилион за пакетирани стоки, находящо се ОУ "Антим I", в гр. Балчик - публична общинска собственост, актувано с АОС 393/14.10.2014 г., да бъде отдадено под наем за търговска дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

            2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 1 173,60 лв. /хиляда сто седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/, без ДДС.

Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да спазват предмета на дейност, предмет на търга.

           3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"