• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 59 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на помещение, находящо се в „МЦ І" ЕООД град Балчик, за зъботехническа дейност, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 59: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г. и решение № 531/27.02.2014 г., общински съвет Балчик дава съгласието си помещение с площ 16.46 м2., представляващо зъботехнически кабинет, находящо се "МЦ I" ЕООД в гр. Балчик - публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., да бъде отдадено под наем за извършване на зъботехническа дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

            2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен конкурс в размер на 637,98 лв. /шестстотин тридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/, без ДДС.

           3. Кандидатите за участие следва да са:

3.1. регистрирани по Търговския закон.

3.2. да спазват предмет на дейност - осъществяване на зъботехническа дейност, търговия с медицински материали и консумативи.

3.3. да използват горепосоченият имот, като зъботехнически кабинет и да не променят предназначението на наетото помещения.

3.4. да са завършили медицинско образование по зъботехника.

           4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"