• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 58 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По трета точка от дневния ред: Даване мандат на кмета на община Балчик за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 58: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 15 от ЗМСМА, във вр. с чл. 198е, ал.V от Закона за водите, във вр. чл. 5, ал.V от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК:

Дава мандат на Николай Ангелов - кмет на Община Балчик да представлява Община Балчик в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД гр.Добрич с всички правомощия, произтичащи от членството на Община Балчик в Асоциацията по ВиК-Добрич.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"