• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 57 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По втора точка от дневния ред: Определяне на представител на община Балчик в Общото събрание на Сдружение „Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство" (АОСТКИН).

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 57: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 15 от ЗМСМА и в съответствие с Устава на  Сдружение "Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство", ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК:

1. ОПРЕДЕЛЯ за представители на Община Балчик в Общото събрание на Сдружение "Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство", както следва:

- Делегат: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик,

- Заместник-делегат: Иванка Георгиева Бързакова - председател на  ПКОКМД

Гласували за заместник-делегат

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, Иванка Бързакова не гласува

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

2. Дава мандат на определените представители да упражняват в пълен обем правомощията, произтичащи от членството на Община Балчик в Сдружение "Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство".  

Гласуване на цялото проекто-решение:

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"