• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 56 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Даване на съгласие община Балчик да членува в организация за управление на туристически район (ОУТР) с наименование „Организация за управление на варненски черноморски туристически район".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 56: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3, чл. 33, ал. 3 от ЗТ, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие Община Балчик да членува в ОУТР „Организация за управление на варненски черноморски район".

2. Упълномощава Николай Добрев Ангелов, в качеството му на кмет на Община Балчик да представлява Общината като учредител на организация за управление на туристически район с наименование „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН" и да поеме правните, административните и финансови задължения по учредяването и членството на Общината в организацията.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"