• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 419 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 419:          Общински съвет град Балчик на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Балчик в партньорство с Община Наводари, Румъния за финансиране по програма "Черно море 2007-201Зг." на проект „Обща стратегия и план за действие за устойчиво управление на отпадъците".

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта от бюджета на Община Балчик, в размер на 13 475,40 евро, представляващи 10% от общата допустима стойност на проекта в размер на 134 754,00 евро.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.