• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 415 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 415:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. З във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет - Балчик възлага на Кмета на Община Балчик изготвяне на технически, екологичен, финансово-икономически, правен, инженерногеоложки и хидрогеоложки анализи, мотивирано предложение пред Общински съвет - Балчик, проекти на решение, обявление и документация за участие, проект на договор за предоставяне на концесия с предмет изграждане и експлоатация на сграда - подземен и надземен многоетажен паркинг - гараж, за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот -публична общинска собственост находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска", представляващ ПИ №02508.86.82, с площ 778 м2, съгласно АОС №183/02.09.2009 год.