• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 414 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 414:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. З във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет - Балчик възлага на Кмета на Община Балчик изготвяне на технически, екологичен, финансово-икономически, правен, инженерногеоложки и хидрогеоложки анализи, мотивирано предложение пред Общински съвет - Балчик, проекти на решение, обявление и документация за участие, проект на договор за предоставяне на концесия с предмет даване на разрешение за изграждане и стопанисване на търговски обекти от един вид за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост находящ се в гр. Балчик, местност к.з. „Двореца", представляващ ПИ №02508.7.360, с площ 342 м2.