• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 413 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 413:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Докладни записки от директорите на училища с вх. № 31-10-14/01.09.2009; 31-12-10/02.09.2009; 31-05-19/09.09.2009 г. Общински съвет - Балчик:

                                    

1. Определя средства в размер на 18270.00 лева от местни приходи за допълнително финансиране на 37 групи за спортни и извънкласни дейности в училищата за учебната 2009/2010 година, както следва:

Бр.групи        бр.часове/год.     средства

- СОУ "Хр. Ботев"              5                        340             2380.00 лв.

- ОУ "Антим І"                   11                       748             5236.00 лв.

- ОУ "Кирил и Методий"   5                        442             3094.00 лв.

- СОУ с. Оброчище            11                       748             5236.00 лв.

- ОУ с. Сенокос                  3                        196             1372.00 лв.

- ОУ с. Соколово                2                        136             952.00 лв.


2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.