• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 411 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 411:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с НАРЕДБА № 7 на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ, бр. 4 от 2001 г., изм. и доп. бр. 49 и бр. 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г., бр. 27 и 70 от 2008 г.), Общински съвет - Балчик

                                     Реши:

І. Утвърждава паралелки с минимален брой на учениците в училищата на Община Балчик за учебната 2009/2010 година, по чл.11, ал.1 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. както следва:

1.ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос                    за доп. финансиране

І клас                                               -        15 ученици                   1 уч.

VІ клас                                   -        17 ученици                   1 уч.

VІІІ клас                                -        11 ученици                   7 уч.

2.ОУ "Васил Левски" село Соколово                   за доп. финансиране

І и ІІ клас, слята  18 + 4 =               22 ученици                    -       

V клас                                              15 ученици                   3 уч.

VІ и VІІІ клас, слята     4 + 6 =        10 ученици                    8 уч.          

VІІ клас                                            15 ученици                    3 уч.

         ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи в размер на единния разходен стандарт за издръжка на ученик, умножен по 23 ученици общо за двете училища.