• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 401 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 401: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет прави следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

1. В чл.14, ал.5, т.2, текста "преди 7(седем) дневен срок" се заличава и след думата "обявяване" се добавя думата "предварителен".

2. В чл.38, ал.1, текста след "Постоянните комисии на общинския  съвет са:" се изменя, както следва:

-         Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове -7 члена;

-         Постоянна комисия по устройство на територията, строителство, екология -7 члена;

-         Постоянна комисия по обществен ред и сигурност. Транспорт -7 члена;

-         Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство, стопански дейности -7 члена;

-         Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и култура -7 члена;

-         Постоянна комисия по образование, социални и младежки дейности -7 члена;

-         Комисия за установяване конфликт на интереси - 7 члена.

3. В чл.43, ал.2, придобива следния текст "Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 24 часа преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите  за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

4. В чл.49, ал.1, думата "съкратен" се заличават.

5. В чл.50, ал.2, текста "което представя на председателя на общинския съвет" се заличават и се слага точка.

6. В чл.56, ал.5, след думата "обявява" се добавя думата "предварителен".

7. В чл.58, ал.1, думата "неотложни" се заличава и се добавя второ изречение със следния текст - "Въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет". Алинея 2 и 3 се отменят.

8. В чл.59, ал.1, придобива следния текст: "Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в  3 дневен срок преди неговото провеждане.

9. В чл.84, ал.1, думата "подробен" се заличава и цифрата "5" се заменя със цифрата "7".

10. В чл.84, ал.2, текста "писмените становища" се заменя с думата "протоколите".

11. В чл.88, ал.3, текстовете "в тридневен срок от уведомяването им" и "в същия срок" се заличават и се слага точка.

12. Ал.1 от чл.89 се отменя и ал.2 става ал.1.

13. Ал.1 от чл.90 се отменя и ал.2 става ал.1.

14. В чл.91, текста "гласуването на дневния ред на заседанието" се заменя с текста "неговото гласуване".

15. В чл.96, ал.2, текста "в срок до 10 дни след разпределянето му" се заличава.