• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 397 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 397:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Ветроенергиен парк" за ПИ № 69643.6.8; № 69643.6.9; № 69643.5.6; № 69643.5.5; № 69643.4.4; № 69643.3.6; № 69643.2.7; № 69643.11.3; № 69643.10.9; № 69643.10.8; № 69643.10.7; № 69643.9.5; № 69643.7.9, № 69643.10.6 по кадастралната карта на с. Стражица, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник" .