• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 396 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 396:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план "Ветроенергиен парк" за ПИ № 39623.16.3; № 39623.14.5; № 39623.13.7; № 39623.13.6; № 39623.26.6; № 39623.26.5; № 39623.26.4; № 39623.19.6; № 39623.19.5; № 39623.18.4; № 39623.18.3; 39623.18.2; № 39623.17.8 по кадастралната карта на с. Кремена, Община Балчик и ПУП-Парцеларен план "Ветроенергиен парк" за ПИ № 73095.10.4; № 73095.11.3; № 73095.12.49; № 73095.12.51; № 73095.12.52; № 73095.12.53; № 73095.10.3 по кадастралната карта на с. Тригорци Община.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".