• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 385 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 385:

I. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Ел. захранване на помпена станция в ПИ 36453.25.1" по кадастралната карта на с. Карвуна, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".