• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 384 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 384: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод-20кV в ПИ 77390.21.69" по кадастралната карта на с. Храброво, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".