• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 383 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 383:

I. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Кабелна линия 20кV до БКТП в ПИ 62788.8.40" по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".