• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 382 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 382: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 62 от Закона за енергетиката; чл. 51, ал. 1 т. 4 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. и заявление вх. № 30-488-3#1 от 03.08.2009 г.:

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на "БАЛЧИК -СЕНТРАЛ ХИЙТИНГ КЪМПАНИ" АД, Булстат 117678889, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. "Митрополит Григорий" № 2а, представлявано от Изпълнителния директор Константин Велев за изграждане на енергийна централа с използване на биомаса от слама върху общински имот, представляващ ПИ 02508.542.609 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 6000 м2, актуван с АОС № 3697/27.07.2009 год.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж в размер на 47710.00 лв. /четиридесет и седем хиляди седемстотин и десет лева/.

3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.