• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 381 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 381: 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 5 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг следният имот: Поземлен имот ПИ № 02508.2.64 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил", с площ от 551 м2 /петстотин петдесет и един квадратни метра/, актуван с АОС № 3783/02.09.2009 г.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 25 346 /двадесет и пет хиляди триста четиридесет и шест/ лева, без ДДС, като начална цена при провеждане на публичния търг.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.