• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 380 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 380: I. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с извършените действия по нанасяне на промени в кадастралната карта и кадастралните регистри, касаещи обособяването в реални граници на имотите предмет на сключени договори по реда на Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, в имот със стар идентификатор 38002 с обща площ от 1143.195 дка в землището на село Гурково и останалата незаета площ от 74 дка:

I. Общински съвет - Балчик изменя свое решение №474 по протокол № 51 от заседание, проведено на 29.07.2003 г. в частта му на т.П -1 като намалява общо предоставената площ от 1 764.251 дка на 1 690.251 дка, като намалението от 74.000 дка е за сметка на имот със стар идентификатор 38002 в землището на с. Гурково.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински Съвет -Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на следният общински имот:

1. Общински имот, съгласно АОС № 3784/07.09.2009 г., представляващ земеделска земя - нива III категория, поземлен имот с идентификатор № 18160.38.43 по кадастралната карта на землище с. Гурково, с площ от               832 625 м2 /осемстотин тридесет и две хиляди шестстотин двадесет и пет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 749 363.00 лв. /седемстотин четиридесет и девет хиляди триста шестдесет и три лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.