• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 379 Протокол 36 от 24.09.2009 г.


ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 458, ПРОТОКОЛ № 29 ОТ 18.10.2018 Г.

РЕШЕНИЕ 379: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 75 от НОРПУРОИ - приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет -Балчик и във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2009 година

1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик, район "Двете чешми" - частна общинска собственост, съгласно приложение 1.

2. Одобрява пазарните оценки на имотите, съгласно приложение 1

3. Конкурсът да се проведе при следните условия:

3.1. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложение 1;

3.2. В конкурса имат право да участват жители на град Балчик -досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия.

3.3. За ползвател да се счита лице, което отговаря поне на едно от следните условията:

- Имота да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от Община Балчик /ОбНС - Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ.

- Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или Е.ОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

1.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да проведе конкурса за продажба на описаните имоти и сключи договори със спечелилите участници.