• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 378 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 510 ПО ПРОТОКОЛ № 43

РЕШЕНИЕ 378: На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с решение 238 от 27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на следният общински имот: Поземлен имот № 02508.87.108 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 147 м2 /сто четиридесет и седем квадратни метра/, актуван с АОС № 3701/21.08.2009 г.,

2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 35 868.00 лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС;

3. Конкурсът да се проведе при следните условия:

3.1. Предмет на конкурса - изграждане на обекти, обслужващи изграден хотел в гр. Балчик;

3.2. Цена на имота - не по ниска от 35 868.00 лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС;

3.3. Размер на предвидените инвестиции;

3.4. Срок за влагане на предвидените инвестиции;

3.5. До участие в конкурса се допускат дружества, регистрирани по търговския закон, минимум пет години назад от приемане на решението, които развиват хотелиерска дейност в собствени хотелски бази в гр. Балчик;

ОТПАДА АБЗАЦА ОТ Т. 3.5: със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик

3.6. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на конкурса.