• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 377 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 377: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с решение 238 от 27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на следният общински имот: Поземлен имот № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 961 м2 /шест хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра/, актуван с АОС № 3221/28.02.2008 г.,

2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 167 520.00 лв. /сто шестдесет и седем хиляди петстотин и двадесет лева/;

3. Конкурса да се проведе при следните условия:

3.1. Предмет на конкурса - изграждане на паркинг за товарни автомобили;

3.2. Цена на имота - не по ниска от 167 520.00 лв. /сто шестдесет и седем хиляди петстотин и двадесет лева/;

3.3. Размер на предвидените инвестиции;

3.4. Срок за влагане на предвидените инвестиции;

3.5. До участие в конкурса се допускат дружества, регистрирани по търговския закон, със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик;

3.6. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на конкурса.