• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 376 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 376: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2009 г., приета с решение № 237 от 27.02.2009 г., актуализирана с решение № 314 от 15.05.2009 г. на ОбС - Балчик, като допълва:

I. Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните

- Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлената зона на гр. Балчик - ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Вилно място с площ от 551 м2 - ПИ № 02508.2.64 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил" /УПИ XVI, кв.З по ПУП на в.з. "Момчил"/;

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 147 м2 - ПИ № 02508.87.108 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ XVI, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик/;

- Земеделска земя - нива III категория, с площ от 832 625 м2 - ПИ № 18160.38.43 по кад. карта на землището на с. Гурково;

- Поземлени имоти м. "Двете чешми" град Балчик /съгласно Приложение № 1/

II. Раздел ІІІ В - "Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на строеж", със следния имот:

-         Незастроен терен - урбанизирана територия, с площ от 6000 м2 - ПИ № 02508.542.609 по кадастралната карта на гр. Балчик;

ІІІ. Нов раздел "Имоти, които община Балчик има намерение да предостави на концесия":

- Алея - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 02508.7.360 по кадастралната карта на град Балчик, курортна зона "Двореца";

- Незастроен терен - публична общинска собственост с площ от 778 м2, представляващ ПИ № 02508.86.82 по кадастралната карта на град Балчик.